Tillatelser

Vi hjelper deg med søknad om gravetillatelse og tar kontakt med rette myndigheter.

  • Vi hjelper deg med gravetillatelser!Digikonsult er et tjenestefirma, så vi tilbyr også noen tjenester som er naturlig tilknyttet vår virksomhet. Vi har kunnskapsrike ansatte som har bransjeerfaring ved vår avdeling i Flekkefjord.

Fleksibilitet og evne til å tilpasse seg raskt i nye forhold - vår ledestjerne.

Vi leverer deg tjenester og overtar hele ansvaret for gjennomføringen slik at du som kunde kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Vi har både, evnen og viljen til å stille opp under de forutsetningene som gjelder - uavhengig av hvor og når du trenger vår hjelp.

 

Gravetillatelser

Vi hjelper deg med søknad om gravetillatelse og tar kontakt med rette myndigheter.

Hvorfor trenger man en gravetillatelse?
Kommunale trafikkarealer er all veigrunn som er åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av kommunen. Kommunale trafikkarealer er i denne forbindelse også inkludert privat grunn som disponeres av kommunen til vei -og trafikkformål. Som trafikkarealer regnes vei/gate, fortau, snuplass, opplagsplasser, holdeplasser, bruer, grøntanlegg, torg, uterom og annet som står i forbindelse med kommunale trafikkarealer.

Hensikten med gravetillatelsen er å sikre at kommunale trafikkarealer ikke blir påført skader eller andre kvalitetsmessige forringelser ved gravinger i eller nær trafikkarealene. Det er også lagt vekt på at et gravearbeid ikke skal medføre fare eller unødige ulemper for trafikanter på trafikkarealene.

Reglene gjelder for all graving:

  • i kommunale trafikkarealer
  • nær eller inntil kommunale trafikkarealer
  • på grøntarealer i og langs kommunale trafikkarealer

Ved graving i riks- og fylkesvei må tillatelse innhentes fra Statens vegvesen.

Eksempler på hva det må søkes om:

  • fjerning av masser (grave, hogge trær, sprenge osv.)
  • legge i fra seg masser (tømmer, stein, containere, stillas, byggematerialer osv.)
  • etablere eller flytte ledningsanlegg av alle slag, f.eks. tv- og telekabler, elektriske kabler, vann- og avløpsledninger, løypestrenger osv. over, under eller langs offentlig vei
  • sette opp byggverk, for eksempel kiosk eller murer.

Følgende krever ikke søknad:

  • Annet arbeid som kun medfører bruk av utstyr og innretninger på kommunale trafikkarealer (hensetting av containere, kraner og utstyr osv.). Her er det kun nødvendig å levere arbeidsvarslingsplan eller riggplan.

Målgruppe
Entreprenører og private som skal grave i kommunen.

Vilkår
Søknaden skal vedlegges et kart hvor det er markert området som skal graves. Det skal også påføres gnr/bnr og adresse til graveområdet.

Samarbeidspartnere
Statens vegvesen

Søk om godkjenning hos oss i Flekkefjord eller fyll inn skjemaet nedenfor.

Skjema for gravetillatelser
 

Filer/skisse

Vil du legge ved en fil eller kart? 
Send den til oss via e-post 

Kontakt oss

Telefon: 90 93 34 40
E-post: staale@digikonsult.no / oxana@digikonsult.no